پایه رولیک

پایه رولیک یکی از اجزای نوار نقاله ها پایه رولیک ها هستند که رولیک‌ها روی آن  قرار می‌گیرند .طرز قرار گرفتن آن‌ها به روی پایه رولیک‌ها متفاوت است چون به نوع نوار نقاله بستگی دارد . وقتی می خواهیم یکی از آن‌ها را انتخاب کنیم یا بسازیم  باید به شرایط زیر دقت کرد: برا اساس حجم…